เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566
 
โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง

     
  นางอรทิพา เกตุมะยูร  
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
   
ว่าง

ว่าง นางฉันทนา เกียรติสถิตกุล
ครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการพิแศษ ครูชำนาญการพิแศษ
   
นางสาวรุ่งอรุณ ตะวิสุทธิ์
นางสาวกิติมา ดรฮี้ นางเนาวรัตน์ คำมิตร
ครูชำนาญการพิแศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ

 
นางอรรทวี สีละสัมปันโน นางเนตรนภา ลาดประโคน นางประพากร ลี่ซ้าย
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
     
นางอังคณา แสนผล นางสาวณัฐจิตกานต์ คูหิรัญบริรักษ์ นางสาววิลาวัลย์ คนหาญ
ครูชำนาญการ ครู ครู
   
นางบุษยา พรมพิทักษ์
นางสาวจิตรานุช สุริวงษ์ นางพรประภา พุฒเสน
ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู บุคลาการสนับสนุนการสอน
   
นางสาวธัญญพร สุขโข นายฤกษ์ดี ทิดพรม นายพินิจ ทองคำ
บุคลาการสนับสนุนการสอน ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา ภารโรง