เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายมานะ  ชื่นบาน
รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสนามชัยเขต
063-5479619

นายมานะ  ชื่นบาน
รองปลัดเทศบาล
063-5479619
   
นางสาวทิพย์ภาพร นาคประเสริฐ
นางวีระนุช  ทัพมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง
095-5723592
081-7619862
 
   
นายกฤษดา  ศิลประเสริฐ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
086-3025896
-