เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผล ตามนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลสนามชัยเขต [ 12 เม.ย. 2566 ]223
2 ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 9 ก.พ. 2566 ]223
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]223
4 ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 27 ธ.ค. 2565 ]223
5 ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 7 ต.ค. 2565 ]223
6 ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ต.ค. 2565 ]223
7 ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ต.ค. 2565 ]224
8 ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสนามชัยเขต [ 7 ต.ค. 2565 ]223