เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566
 
สำนักปลัด

     
  นางสาวทิพย์ภาพร นาคประเสริฐ  
 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
   
นางภัสนันท์ กองทรัพย์   นางเกษณี แก้วศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ   หัวหน้าฝ่ายปกครอง

   
นางสาวกฤติญา อิสระ
นายแสงอรุณ งามวงษ์ นายภูมินทร์ กงไสยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
 
 
นายวิษณุพงษ์ บุรีมาศ นางสาวจิรานันต์ ศรีเรือง นางสาวเบญจมาศ บุญทา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
นายทยา บุญมาพิทักษ์กุล นางกุลลดา บุญมาพิทักษ์กุล นางสาวจันทิมา โมนะ
พนักงานขับรถยนต์ เจ้าพนักงานทะเบียน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
     
นายถาวร แก้วศรี นายอพันเอก ผลอินทร์ นายชัยรัตน์ ใยสุ่น
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
     
นายสมชาย นามกร นางสาคร แป้นจวน นางสาวชิดชญา กองทัพ
คนงาน คนงาน คนงาน
     
ว่าง ว่าง นางสาวอมรวรรณ แสงสว่าง
คนงาน คนงาน คนงาน
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
นายเลขา เหล่าศรี
นายยุติธรรม แสงสว่าง นายอ้วน ขจร
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
 

นายวรายุทธ อินเจริญ นายธันวา เซี่ยงหลิว นายยุธนา พรหมจุล
พนักงานดับเพลิง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
     
  นายวิภา สิงห์แหลม  
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา