เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

    รายละเอียดข่าว

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ    เอกสารประกอบ : การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
 
: ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาฯ ของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2559
: ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559
: ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559
: ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559
: ประกาศ+ก.ท.จ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุธรณ์และร้องทุกข์(ฉบับที่2)พ.ศ.2565
: ประกาศ+ก.ท.จหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
: ประธาน ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
: มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล2562
: หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับ2
: ประธาน ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
: ประธาน ก.ท.จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
: ประกาศ+ก.ท.จเงินช่วยผู้รับบำนาญ พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย
: ประกาศ+ก.ท.จ.ฉช (เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 2564)กลางและสูง
: ประกาศ+ก.ท.จ.ฉช (เงินเพิ่มบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณืฉุกเฉิน)
: ประกาศ+ก.ท.จ.ฉช (เงินเพิ่มพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อสุขภาพ)
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ