เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
นโยบายคุ๊กกี้ (Cookies Policy)

เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นองค์กรภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคล หรือ องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดทำ “นโยบายคุกกี้”  เพื่อให้ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทราบ เข้าใจ และถือปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ ซึ่งครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่การอ่านหรือบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดเก็บ และมีการเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งจะทำการดำเนินงานของ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

“นโยบายคุกกี้” ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราโดยจะประกอบด้วยสาระสำคัญตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1.     นิยาม

 “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา ประชาชน และเจ้าหน้าที่

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน IP Address, Cookie ID, Log File เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่รวมถึงข้อมูลสำหรับการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล เช่น ชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ของนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ของที่ทำงาน ที่อยู่อีเมลของนิติบุคคล ทั้งนี้หมายรวมถึง ข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม และข้อมูลนิรนาม (Anonymized Data) หรือข้อมูลแฝงที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิธีการทางเทคนิค เป็นต้น

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) นั้น มีความเสี่ยงต่อการเลือกปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลภาพถ่ายของบุคคล และข้อมูลชีวภาพต่าง ๆ เป็นต้น

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)” หมายความว่า บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นบ่งชี้ไปถึงและทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ แต่ไม่ใช่บุคคลที่เป็นเจ้าของสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลที่เป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) จะเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นและไม่รวมถึงนิติบุคคล เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดย เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลบุคคลเพื่อการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ถือได้ว่า เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วย

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามหรือตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ในกรณีที่ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสัญญาจ้างบุคคลอื่นในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราจะถือว่านิติบุคคลนั้นเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2.        Cookies หรือเทคโนโลยีอื่นที่ใช้ในการติดตามเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

2.1.  “คุกกี้ (Cookies)” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ที่เว็บไซต์เครื่องแม่ข่ายส่งไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ได้

2.2.  เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราและบุคคลอื่นอาจใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.3.  เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา อาจใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นอื่นในทำนองเดียวกัน เพื่อใช้ในการติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ในการใช้งานเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกการให้บริการและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) เช่น การบันทึกภาษาที่เลือกใช้ หรือการตั้งค่าอื่น ๆ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) เข้าชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป โดยเว็บไซต์จะจดจำว่าเป็นผู้ที่เคยเข้าใช้บริการแล้ว และตั้งค่าเพื่อให้บริการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) กำหนด จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) จะลบคุกกี้ (Cookies) หรือยกเลิกการอนุญาตให้ใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) สามารถยอมรับหรือไม่ยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นในทำนองเดียวกันนั้นก็ได้ และในกรณีที่เลือกไม่ยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นในทำนองเดียวกันนั้น เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลในทุกกรณีได้อย่างสมบูรณ์

2.4.  เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราอาจใช้วิธีการอัตโนมัติในการอ่านหรือบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ซึ่งรวมถึงคุกกี้ (Cookies) เว็บเบราว์เซอร์ หรือปลั๊กอินต่าง ๆ เช่น ที่เก็บ HTML5 หรือฐานข้อมูลแบบ Flash เป็นต้น โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) อาจเลือกตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธการให้จัดเก็บคุกกี้ (Cookies) บางประเภท หรือให้แจ้งเตือนในกรณีที่มีการส่งคุกกี้ (Cookies) บางประเภทได้
ซึ่งเว็บเบราว์เซอร์บางตัวอาจถูกตั้งค่าที่คล้ายกันได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (
Data Subject) เลือกไม่ยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นในทำนองเดียวกันนั้น เว็บไซต์หรือ
แอพพลิเคชันของ
เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลในทุกกรณีได้อย่างสมบูรณ์

2.5.  ในการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) จะเป็นไปตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวตามที่ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์สื่อสารไร้สายนั้น ๆ กำหนดไว้ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับการระบุอุปกรณ์และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เป็นต้น

3.        สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1.  สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) เคยให้ไว้แก่ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราได้

3.2.  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และอาจขอให้ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) รวมถึงขอให้ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

3.3.  สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีสิทธิขอให้ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องได้ หรือขอให้เพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ขึ้นได้

3.4.  สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)
มีสิทธิขอให้
เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราลบข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ด้วยเหตุบางประการได้

3.5.  สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีสิทธิขอให้ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ด้วยเหตุบางประการได้

3.6.  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ด้วยเหตุบางประการได้

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หรือ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่เป็นตัวแทนของ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราหรือทางที่ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราแต่งตั้งให้เป็นผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เพื่อยื่นคำร้องขอ ให้ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ข้างต้นได้ ทั้งนี้ สามารถศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ที่ TDPG 2.0 หรือเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th

ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หรือ ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิข้างต้นทั้งสิ้น โดย เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราจะพิจารณาคำร้องขอและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

4.        การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุกกี้เป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ที่เป็นสาระสำคัญ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) และกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และผู้ใช้บริการทราบด้วยการ Update ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา


5.        ช่องทางการติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  038-597021 โทรสาร  038-597021

E-Mailsaraban@snck.go.th

Website : http://snck.go.th/

 

 

เทศบาลตำบสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

24 มกราคม 2566