เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลสนามชัยเขต เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา


วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

นายมานะ ชื่นบาน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

พร้อมทั้งรับมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับ อปท.

ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงนของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระดับผ่านดีเยี่ยม)

จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

2024-01-31
2024-01-23
2024-01-18
2024-01-13
2024-01-01
2023-12-21
2023-12-21
2023-12-20
2023-12-13
2023-12-08